Nova sezona košarkaške ABA lige bi trebala počne u oktobru, ali još uvijek se traži format takmičenja. Postoji mogućnost da se igra turnirski sistem po uzoru na najjaču ligu svijeta – NBA ligu, a jedan od domaćina bi mogli da budu Banjaluka i Laktaši.

Ono što je već odavno jasno sport više neće biti isti i to sve zbog pandemije virusa korona koja ne jenjava. Zbog toga postoje mnoge restrikcije prilikom putovanja, pa mnoga takmičenja traže najbolji format takmičenja kako bi svi bili što sigurniji.

Kada je u pitanju regionalna ABA liga ne isključuje se mogućnost da se odigra turnir po uzoru na NBA, tačnije da timovi budu smješeni u jednom gradu gdje bi igrali utakmice.

Domaćin prve polovine turnira mogla bi biti i BiH tačnije Banjaluka i Laktaši, gdje bi se igralo prvih šest kola.

Iako je ABA liga pripremila nekoliko rezervnih planova, predsjednik Budućnosti Dragan Bokan otkrio je javnosti da je jedna od opcija za počinjanje lige – igranje turnira. Početak ABA lige već je pomjeren za dvije nedjelje, ali se svi pitaju da li će početi u predviđenom roku, zbog razlike u epidemiološkoj situaciji među državama.

Sve je za ATV pot­vrdio i Igor Do­dik, ge­ne­ral­ni me­nadžer Igo­kee.

“Spre­mni smo da pri­hva­ti­mo do­maćin­stvo za prvih šest ko­la ABA li­ge i da u Ba­nja­lu­ci i La­kta­ši­ma ugos­ti­mo sve klu­bo­ve. Svje­sni smo ve­li­kog obi­ma or­ga­ni­za­ci­je, ali smo uvje­re­ni da možemo da se uhva­ti­mo u ko­štac s ovim iza­zo­vom i da bes­pri­je­kor­no or­ga­ni­zu­je­mo tur­nir po­štu­jući sve mje­re za­šti­te ko­je su na sna­zi. Sma­tra­mo da bi or­ga­ni­za­ci­ja je­dnog ova­kvog do­gađaja bi­la od vi­šes­tru­ke ko­ris­ti za Ba­nja­lu­ku i RS”, re­kao je Do­dik.

Turnir bi se igrao bez prisustva publike, što bi bila sasvim logična i opravdana odluka s obzirom na trenutne okolnosti kakve vladaju u regionu. Nova sezona bi trebalo da počne 3. oktobra.

Nezavisne novine

Leave a Reply